Plate, kadrovi, socijalno

Obračun plata i drugih oporezivih isplata

Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj upravi.

Kadrovi

Agencija odrađuje i završava celokupan posao.