na vrh

Usluge » Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge i usluge računovodstva

Računovodstvene i knjigovodstvene uslugeRačunovodstvo i knjigovodstvo su različite, ali međusobno uslovljene ekonomske discipline i delatnosti.

Računovodstvene usluge

Računovodstvo je širi pojam od knjigovodstva i podrazumeva prikupljanje, analizu i razvoj informacija o finansijskoj situaciji u okviru organizacije.

Računovodstvo čine knjigovodstvo, računovodstveno planiranje (prikupljanje, obrada i prikazivanje podataka o budućem poslovanju organizacije, radi izrade predračuna i projekcija u vezi sa budućim poslovanjem), računovodstvene analize (obezbeđuje realnu procenu mogućeg kretanja i jačinu delovanja poslovnih promena na osnovu njihovih uzroka), računovodstvene kontrole (sa stanovišta formalne, računske i materijalne ispravnosti, kako bi se dobvili sigurni, tačni i istiniti računovodsveni izveštaji) i nadzor (kontrola poslovanja sa aspektom na primenu važećih privredno finansijskih propisa) i računovodstveno informisanje.

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvo, odnosno knjigovodstvene usluge, podrazumevaju poslove kojima se prikupljaju podaci o promenama u poslovanju organizacije, ažurno i hronološki upisuju sve promene vezane za kapital, imovinu, prihode i rashode i dobiti u poslovne knjige – „vođenje poslovnih knjiga“, prati ukupno poslovanje i utvrđuje poslovni rezultat, vlasnicima kapitala pruža uvid u poslovne procese i finansijske tokove, pružanje pomoći u procesu upravljanja i odlučivanja, obezbeđuju podaci potrebni za izradu kalkulacija cena i troškova nabavke roba i usluga potrebnih za rad preduzeća, te sastavljaju finansijski izveštaji.

Moglo bi se reći da je obaveza knjigovođe da proknjiži poslovnu dokumentaciju koja mu je dostavljena i da svaku tu promenu isprati ispravnom dokumentacijom, dok računovođa daleko više ulazi u poslovanje preduzeća i od veoma velikog je značaja za poslovanje: računovođa prati propise, pomaže oko izrade akata, vrši analizu poslovanja i predlaže načine za poboljšanje, upozorava rukovodstvo i vlasnike kapitala u slučaju da postoje propusti, otkriva nastale probleme i aktivno učestvuje u njihovom rešavanju.

Agencija DATAPROFIT Računovodstvo za vas obavlja sledeće računovodstvene usluge:

 • vođenje glavne knjige
 • analitičku evidenciju salda konta, listinge otvorenih stavki,
 • popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava,
 • izradu završnog računa,
 • izrada konsolidovanih bilansa,
 • izradu međugodišnjih bilansa,
 • vođenje blagajne,
 • obračun plata,
 • obračun socijalnih doprinosa,
 • obračun ugovora o delu i autorskih honorara,
 • knjiženje maloprodaje,
 • vođenje računovodstva po troškovnim mestima,
 • izradu predloga kompletnog rešenja vašeg računovodstva,
 • razne druge knjigovodstvene usluge po želji klijenta.

 

Poreska evidencija i savetovanje

Poreske evidencije i savetovanja obuhvataju:

 • savetovanje u vezi poreza,
 • vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreskih prijava,
 • obračun ostalih poreskih obaveza i vođenje poreskih evidencija,
 • periodična kontrola proknjiženih obaveza na računima kod Poreske uprave,
 • aktivno učešće u poreskom postupku kontrole,

Poreski savetnici svojim sveobuhvatnim pristupom smanjuju vaše poreske obaveze na minimum.

Sa klijentima sarađujemo u planiranju poreskih rešenja i obezbeđujemo najbolji rezultat za vaše preduzeće.

Sudska veštačenja ekonomsko finansijske struke

Sudska veštačenja ekonomsko finansijske struke podrazumevaju:

 • pružanje usluga veštačenja iz ekonomsko finansijske oblasti,
 • obračun zatezne kamate,
 • veštačenje ispravnosti obračuna poreza, zarada...