na vrh

Usluge » Plate, kadrovi i socijalno

Obračun plata, kadrovska i socijalna pitanja - Knigovodstvene usluge

Plate, kadrovi i socijalnoAgencija za računovodstvene i knjigovodstvene usluge DATAPROFIT Računovostvo, u okviru svojih usluga pruža i usluge obračuna plata i drugih oporezivih isplata. Ova usluga se može koristiti kao deo kompletne usluge računovostva ili usluge knjigovodstva, a može se koristiti i kao samostalna usluga. Obračun plata i drugih oporezivih isplata je veoma važan deo poslovanja od koga zavise mnogi drugi aspekti uspešnog poslovanja i poslovanja u skladu sa zakonima i propisima.

Obračun plata i drugih oporezivih isplata

Obračun plata i drugih oporezivih isplata obuhvata:

 • obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike – neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto plata kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana;
 • obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u socijalno;
 • obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi);
 • obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
 • obračun zakupnina, kapitalnih dobiti;
 • vođenje analitičkog knjigovodstva zarada;

Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj upravi.

Kadrovi

Kadrovske usluge predstavljaju niz radnji koje se tiču, kako radnika, tako i ostalih predstavnika preduzeća, odnosno privrednih društava i obuhvataju:

 • izradu ugovora o radu kod zapošljavanja radnika, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, ugovora o delu i slično;
 • prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika;
 • izrada rešenja o godišnjim odmorima i slično;
 • izradu raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično;
 • upis plata za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO;
 • upis staža zaposlenim u preduzećima – izrada M-4 obrasca;

Agencija odrađuje i završava celokupan posao.