na vrh

Prevoz zaposlenih do posla

Obračun zarade

Poslodavac je u obavezi da naknadi troškove prevoza zaposlenim za dolazak i odlazak sa rada u visini prevozne karte. 

Svojim internim aktom ili Ugovorom o radu se poslodavac moze odrediti da se dokumentuje ovaj trosak računima javnog prevoznika.

Na osnovu novog Mišljenja Ministarstva finansija broj: 011-00-2255/2015-16 rashod koji je iskazan u poslovnim knjigama po osnovu isplate naknada zaposlenima za dolazak i odlazak sa posla u slučaju kada su te isplate dokumentovane odgovarajućom računovodstvenom ispravom npr. spisak zaposlenih priznaje se u Poreskom bilansu.

Kada radnik koristi sopstveni auto poslodavac mora u svom internom aktu da navede naćin obracuna i dokumentovanje ovog troška.

Npr. da se utvrdi prosečna potrošnja goriva prema kilometraži i i na osnovu dokaza se vrši isplata naknade u visini stvarnih troškova.